ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η χρήση των υπηρεσιών αυτού προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσεως που ακολουθούν. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο.

Η Cenity International Limited (εφεξής «CENITY») έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού, καθώς και των όρων χρήσεως αυτού κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστάται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσεως, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αναθεωρήσεις, οι οποίες σας δεσμεύουν.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της CENITY. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

ΣΗΜΑΤΑ

 

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της CENITY. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της CENITY. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της CENITY. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της CENITY. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες και χρήστες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους εντός της Ελληνικής και Κυπριακής Επικράτειας. Η CENITY δεν παρέχει καμία εγγύηση, ότι οι πληροφορίες οι οποίες εκτίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ισχύουν και για περιοχές εκτός Ελλάδος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. Για οποιεσδήποτε απαιτήσεις τυχόν ανακύψουν από την χρήση ή σε σχέση με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες για εγγεγραμμένους χρήστες μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα εγγραφής. Τα στοιχεία της εγγραφής καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων, ώστε ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου να σας δώσει πρόσβαση. Το σύστημα θα σας ενημερώσει για την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη (user-id) και του κωδικού ασφαλείας σας (password) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στη φόρμα εγγραφής.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Παρακαλούμε να διαφυλάσσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζετε τη μη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδειά σας. Οφείλετε να ενημερώσετε την CENITY αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια αναφορικά με πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή εφόσον έχετε ενδείξεις ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η CENITY έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Το ειδικό περιεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης των εγγεγραμμένων χρηστών (εφεξής «Μελών») του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζεται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων. Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική συμβουλή.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι οι πληροφορίες που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο μπορεί να μην είναι πλέον επίκαιρες και ότι υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε ανάκληση, τροποποίηση ή αντικατάσταση. Η CENITY δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την απόδοση, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εντούτοις, προκειμένου να γίνει χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο, επιβάλλεται η προηγούμενη εξακρίβωση της ορθότητας, πληρότητας και επικαιρότητας των πληροφοριών σε επικοινωνία με την CENITY.

Η CENITY δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων άγνοιας και αμέλειας, για ζημία οποιασδήποτε μορφής και έκτασης, για οποιαδήποτε απώλεια, άμεση ή έμμεση ή επακόλουθη, καθώς και για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, απώλεια εισοδήματος που τυχόν υφίσταται οποιοσδήποτε ενεργεί ή απέχει από ενέργεια, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη της CENITY για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, στην γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ή σε μετάφραση, χωρίς ρητή προηγούμενη άδεια της CENITY. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης εκφόρτωσης (download) και αποθήκευσης του περιεχομένου σε απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική χρήση, με διατήρηση των ενδείξεων προέλευσης του περιεχομένου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς κατά τον τρόπο αυτόν να παραχωρεί η CENITY οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί του εν λόγω περιεχομένου. Αποκλείεται η δημόσια ή εμπορική χρήση, ιδίως δε η χρήση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ή η καταχώριση αυτού σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

FORUM

 

To forum έχει σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών- Μελών. Η χρήση του forum για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό απαγορεύεται ρητά. Ενδεικτικά απαγορεύεται η χρήση για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων ή περιεχομένου παράνομου ή ανήθικου. Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις του forum θα πρέπει να αξιολογούν κριτικά και να ελέγχουν το περιεχόμενο των συζητήσεων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επαγγελματική ή άλλη συμβουλή ούτε προτροπή.

Η συμμετοχή των Μελών σε συζητήσεις στο forum, τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των πλαισίων της σύννομης και ευπρεπούς επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου έχει δικαίωμα διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων, αλλά και όσων δημοσιεύσεων εν γένει είναι αντίθετες με την ομαλή λειτουργία του forum. Περαιτέρω, σε περίπτωση δημοσίευσης απρεπούς, προσβλητικού ή καθ’ οιανδήποτε έννοια παράνομου περιεχομένου, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα οριστικού αποκλεισμού του Μέλους από το forum, καθώς και το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβατών στις Αρχές και στα τυχόν θιγόμενα πρόσωπα για την άσκηση των αντίστοιχων νομίμων δικαιωμάτων τους.

Η CENITY σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί τις απόψεις των χρηστών που δημοσιεύονται στο forum ούτε φέρει ευθύνη γι’ αυτές. Περαιτέρω, η CENITY δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών και των μελών για τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιαδήποτε έννοια παράνομη συμπεριφορά των χρηστών του forum προς αυτούς ή τρίτα πρόσωπα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-Μέλη ρητά δεσμεύονται με το παρόν ότι σε περίπτωση έγερσης κατά της CENITY οιασδήποτε αξίωσης, διεκδίκησης, δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, η οποία συνδέεται με παραβίαση από Μέλος δικαιωμάτων τρίτων, το Μέλος υποχρεούται, όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου όπως αποζημιώσει πλήρως την CENITY, εφόσον υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης, καθώς και για οιαδήποτε άλλη δαπάνη.

Τελευταία αναθεώρηση: 13 Μαΐου 2017